Belangrijke informatie over Tl-3

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Beste ouders en leerlingen hierbij de info voor dit schooljaar!

Om u wegwijs te maken zullen we op deze pagina de meest belangrijke zaken van dit leerjaar voor u op een rijtje zetten. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

Hieronder een opsomming van de e-mailadressen. Houdt u er rekening mee dat het heel even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klas mentor e-mailadres
tl-3a de heer P. Rademakers p.rademakers@stichtinglvo.nl
tl-3b de heer R. Repkes j.jetten@stichtinglvo.nl
tl-3c de heer D.Hummel d.hummel@stichtinglvo.nl
tl-3d de heer C.B├╝cken d.bucken@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens alle mentoren en vakdocenten  wensen we uw zoon/dochter een succesvol jaar toe! 

Roderique Kohnen, teamleider vmbo-tl

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
januari '22 voortgangsgesprek bijstellen doelen hoe gaat het tot nu toe?
juni '22 eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Verder informeren we u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via de Somtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Bevordering en toetsing PTA

Zoals eerder vermeld zijn de bevorderingsnormen terug te vinden in de digitale schoolgids op de website van onze school. Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van cijfers, maar ook inzet en interesse spelen hierbij een belangrijke rol. Het eindcijfer komt tot stand door het afgeronde gemiddelde van de drie periodecijfers. Alle drie de periodes tellen even zwaar mee (en dus niet alleen de laatste periode).
Voor de vakken kckv en lo geldt dat het examenvakken zijn met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het programma wordt in ieder geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen (SE) worden getoetst. De gehele regeling omtrent het PTA is terug te vinden op de Groenewald site.

Van ieder afwijking van het PTA en iedere onregelmatigheid t.a.v. de uitvoering van het PTA dient terstond melding gemaakt te worden bij directie en inspectie, daarbij worden ouders op de hoogte gesteld.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Wij willen ouders dan ook vragen om met de mentor/docent/teamleider hiervoor een afspraak te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus om niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, via mail/tel/teams, hiervoor zijn geen vaste contactmomenten gepland.

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegeleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-In week 39 zal de excursie naar Ommen plaatsvinden, alle info krijgt u via een Webinar op 13 september a.s..

-Indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, mevr. R. Kohnen mail: r.kohnen@stichtinglvo.nl

-Heeft u vragen omtrent hulp met leren, welbevinden van uw zoon /dochter neem dan contact op met de mentor of teamleider.