Belangrijkste schoolregels

Voor het goed functioneren van een leer- en leefgemeenschap is een aantal duidelijke afspraken en regels onontbeerlijk. Dat geldt ook voor Groenewald. De afspraken en regels in de schoolgids hebben tot doel:

 • dat iedereen zich veilig voelt;
 • dat er een goed leerklimaat is, waarbij factoren die het leerproces kunnen verstoren zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • dat er een goed leefklimaat is.

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken etc. niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en de onderstaande huisregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.


Huisregels en afspraken
Naast de voor alle LVO-scholen geldende gouden regels hanteert Groenewald een aantal eigen huisregels en afspraken. De huisregels en afspraken van Groenewald zijn in een aantal categorieën ingedeeld. Het strikt opvolgen van deze regels én
aanwijzingen van ons personeel, is een plicht van elke leerling. Hierover is geen discussie mogelijk. Overtreding van de regels kan leiden tot sancties.

Lessen en proefwerken
Elke leerling is verplicht alle lessen conform het rooster te volgen (ook bij waarneming).

 • Indien een leerling te laat is voor het eerste lesuur, dan dient hij zich te melden bij het frontoffice. Hier ontvangt hij een briefje, waarmee hij toegang tot de les heeft.
 • Als een leerling een les niet kan bijwonen door ziekte, een bezoek aan de tandarts, etc. brengt hij een door de ouder/verzorger ondertekend briefje mee naar school of laat (vóór 08.30 uur) door de ouder telefonisch verlof aanvragen.
 • Indien een leerling één of meerdere lessen heeft gemist, is het zijn eigen verantwoordelijkheid om na te vragen wat in die les(sen) is behandeld en welk huiswerk is opgegeven. Deze informatie kan worden ingewonnen bij klasgenoten of bij de docent(en). Somtoday kan hierbij ook een bron van informatie zijn.
 • Indien een leerling een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo spoedig mogelijk contact op met de vakdocent. Weet hij van te voren dat hij een toets mist, dan neemt hij al vooraf contact op met de vakdocent. De vakdocent maakt in overleg een afspraak om de gemiste toets in te halen. Indien de gemiste toets een PTA-werk is, gelden hiervoor bijzondere regels. Deze regels staan hier.
 • Vijf minuten voor het begin van de eerste, derde, vijfde en zevende les gaat de eerste zoemer. Dit is het signaal dat de leerling zich naar het leslokaal moet begeven. Bij de tweede zoemer dient de les te kunnen beginnen.
 • Toiletbezoek vindt in principe alleen plaats tijdens de pauzes. In uitzonderlijke gevallen (bijv. medische redenen) mag hiervan worden afgeweken.
 • Als de leerling de les om welke reden dan ook moet verlaten (anders dan toiletbezoek), moet hij zich altijd melden bij de laagcoördinator.
 • Het dragen van een hoofddeksel in het klaslokaal is verboden. Hoofdbedekking vanwege religieuze overtuiging is na overleg toegestaan.
 • Het dragen van kleding vanuit religieuze overtuiging is toegestaan. Het gezicht en de handen dienen altijd onbedekt te zijn. De religieuze kleding mag het meedoen aan (sport)onderwijs niet belemmeren.
 • Helmen worden in het kluisje opgeborgen en jassen aan de kapstok gehangen. Deze mogen niet worden meegenomen in het klaslokaal.

Voor en na de lessen / pauzes / verlaten schoolterrein:

 • De fiets of bromfiets moet afgesloten in de daarvoor aangewezen stalling worden geplaatst. De stalling staat onder toezicht, o.a. met camerabewaking.
 • Op het schoolterrein mag om veiligheidsredenen niet met een bromfiets worden gereden.
 • In de pauzes dienen alle leerlingen in de hal, het atrium, de aula, de F-vleugel of op het schoolterrein voor de school te verblijven. Het is niet toegestaan in de gangen en de circulatieruimtes van de B-, C-, D- en E-vleugel of klaslokalen te blijven.
 • Het schoolterrein mag tijdens de lestijd uitsluitend worden verlaten om naar de sporthal te gaan, en wel 10 minuten voor aanvang van de LO-lessen. Voor hogere klassen (leerjaren 4, 5 en 6) kan vooraf expliciete toestemming worden verleend om bij reguliere tussenuren naar huis te gaan. Deze toestemming wordt verleend door de laagcoördinator.
 • Het is niet toegestaan na de laatste les onnodig in of rond het gebouw rond te blijven hangen.
 • Voor de hoofdingang van het gebouw is een gebied gemarkeerd dat te allen tijde vrij gehouden moet worden. Dit om een onbelemmerde doorgang naar het gebouw te garanderen en de betreffende voorzieningen altijd bereikbaar te houden voor
  hulpdiensten.


Smartphone / smartwatch / tablet / geluidsdragers
Voor de meeste leerlingen is een smartphone vrijwel onmisbaar. De smartphone, smartwatch of tablet kan binnen de school zeker zijn functie hebben, maar hij kan de rust en concentratie, die nodig zijn voor een goed onderwijsproces, ook verstoren. Om het gebruik van deze hardware en eventuele andere geluidsdragers te reguleren, gelden de volgende afspraken:

 • Voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes mag de smartphone worden gebruikt op de plaatsen waar de leerlingen zich dan mogen bevinden. De smartphone mag dus pas worden ingeschakeld als de leerling zich buiten het lokaal bevindt.
 • Tijdens de les is de smartphone uitgeschakeld en opgeborgen in de schooltas. Gebruik tijdens de les gaat altijd met toestemming van de docent.
 • Bellen mag niet in het schoolgebouw. Bellen is wel toegestaan op het schoolterrein.
 • Filmen of fotograferen mag niet in het schoolgebouw en op het schoolterrein, ook niet voor de aanvang van de lessen of in de pauzes.
 • Bij een incidenteel bezoek aan het toilet of wanneer tijdens een les spullen uit het kluisje worden gehaald, wordt de smartphone op de docentenlessenaar gelegd.
 • Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de laagcoördinator en levert de smartphone in. Aan het einde van de les kan de leerling de smartphone weer ophalen.
 • Een leerling die vanwege een overtreding van de op Groenewald geldende regels moet nablijven, levert vóór het nablijven de smartphone in bij de laagcoördinator.
 • Als een docent het gebruik van de smartphone in de les nuttig of wenselijk vindt, voor bijvoorbeeld het raadplegen van de ELO van Somtoday of het werken met een applicatie zoals Socrative, mag de smartphone in de les worden gebruikt.
 • Het gebruik van de smartphone of andere geluidsdragers in combinatie met ╩╣oortjes╩╣ voor het beluisteren van muziek tijdens (zelfstandig) werk gedurende de les is ter beoordeling aan de betreffende vakdocent.
  Hierbij geldt wel:
  -dat het volume dusdanig is dat anderen de muziek niet kunnen horen;
  -dat het touchscreen naar beneden is gelegd, zodat geen andere activiteiten worden uitgevoerd.
 • Een leerling die de regels ten aanzien van het gebruik van de smartphone overtreedt, moet de smartphone inleveren bij de laagcoördinator. Hoe vaker een leerling de regels overtreedt, hoe langer de periode tussen invorderen en terug ontvangen van de smartphone zal zijn:
  -eerste overtreding: één dag;
  -tweede overtreding: drie dagen;
  -derde overtreding: de smartphone kan na één week terug worden ontvangen; dit echter uitsluitend in het bijzijn van één van de ouders.
 • De regelgeving voor de smartphone is gelijk aan de regelgeving voor de smartwatch en tablet.
 • Voor het gebruik van geluidsdragers (anders dan de smartphone) gelden exact dezelfde afspraken als hierboven beschreven.


Roken / drugs / alcohol / wapens / vuurwerk / laserpennen / vandalisme / etc.

 • Het is voor leerlingen verboden om in het schoolgebouw of op het schoolterrein te roken, dat geldt ook voor elektronische sigaretten (e-sigaretten).
 • Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen.
 • Het bij zich dragen en in het bezit hebben van wapens of voorwerpen die daartoe gerekend kunnen worden, is verboden.
 • Het bij zich dragen en bezitten van vuurwerk en laserpennen is eveneens verboden.
 • Van opzettelijke vernielingen en diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Schade wordt verhaald op de veroorzaker en diens ouders/verzorgers.
 • Groenewald onderhoudt goede functionele contacten met de politie en stadswachten. Bij overtreding van één van bovenstaande regels (met uitzondering van het rookverbod) zal contact worden opgenomen met de politie. Deze kan verboden producten invorderen en overgaan tot verdere sanctioneringen.