Belangrijke informatie over KB2

Informatie Keuzevakken

DEADLINE DOORGEVEN KEUZEVAKKEN: 
uiterlijk vrijdag 3 juni 2022

De afgelopen dagen hebben de KB2 leerlingen op school informatie gekregen over de keuzevakken.
In KB3 en KB4 moeten de leerlingen in totaal 4 keuzevakken volgen, die gaan meetellen op hun diploma. 
Eén van de 4 keuzevakken is EHBO en is verplicht voor élke leerling. Dit keuzevak zal als laatste, in leerjaar 4, in de lessentabel worden ingeroosterd. De resterende 3 keuzevakken zijn zelf te kiezen uit de 7 aangeboden keuzevakken. 
Informatie over de keuzevakken, de inrichting van de bovenbouw, het profiel Zorg & Welzijn en meer is in onderstaande PowerPoint terug te beluisteren. 
Zet het geluid aan en volg alle informatie samen met uw zoon/dochter vanaf de bank thuis. 

PowerPointpresentatie bovenbouw & keuzevakken

Inrichting vmbo; kort animatie filmpje

Hieronder vindt u de korte filmpjes met de informatie over de 7 keuzevakken. 

Keuzevak: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging 

Keuzevak: Welzijn, kind en jongeren

Keuzevak: Welzijn, volwassenen en ouderen

Keuzevak: Presentatie en styling

Keuzevak: Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Keuzevak: Techniek; bouwen vanaf de fundering

Keuze gemaakt? Hoe nu verder?

Als uw zoon/dochter weet welke 3 keuzevakken hij/zij wilt gaan kiezen, en u hiermee akkoord bent, kan de keuze doorgegeven worden. Uw zoon/dochter moet zich (op een computer of laptop, niet via een smartphone) aanmelden bij Zermelo. 
De keuze moet in Zermelo doorgegeven worden, via de inlog van uw zoon/dochter. Zorg ervoor dat dit tijdig gedaan word, want woensdag 1 juni sluit Zermelo om dit door te geven!

De instructie hoe dit in te vullen is via Zermelo, staat hieronder in een korte instructie omschreven.  

Nog vragen of onduidelijkheden?

Mochten er aan de hand van deze filmpjes en de lessen op school nog vragen of twijfels zijn?
Bespreek dit dan samen met de mentor of mail naar l.vallen@stichtinglvo.nl 

 

DEADLINE DOORGEVEN KEUZEVAKKEN: 
uiterlijk vrijdag 3 juni 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Wij zijn blij dat u voor Groenewald gekozen heeft en doen ons best om samen met u het beste uit uw kind te halen.

Om u snel wegwijs te maken op onze school hebben we geprobeerd de meest belangrijke zaken voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind.
De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De mentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een opsomming van de e-mailadressen.
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klas mentor e-mailadres
KB2A meneer R. Gröters r.groters@stichtinglvo.nl
KB2B mevrouw L. Stals l.stals@stichtinglvo.nl
KB2C meneer D. van Oppen d.vanoppen@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens KB2-mentoren wens ik u een prettig jaar op Groenewald.
L. (Linda) Vallen, coördinator KB

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
36, 37 en 38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
3, 4 en 5 voortgangsgesprek bijstellen doelen/terugkoppeling SAQI hoe gaat het tot nu toe?
22, 23 en 24 eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Privacy

Stichting LVO en Groenewald gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG/GDPR).
Gedurende het huidige schooljaar wordt tijdens diverse schoolevenementen regelmatig beeldmateriaal gemaakt: foto’s en/of film. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de school, in de schoolnieuwsbrief, de schoolkrant, het jaarboek en de schoolgids. Denk ook aan de sociale media van school zoals Facebook, Instagram, blogs, YouTube, WhatsApp, etc.

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. U kunt dit aangeven in SOMtoday.

Groenewald en Stichting LVO verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Groenewald en Stichting LVO zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal en persoonsgegevens door derden.

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat in de les verschijnt (om welke reden dan ook), haalt hij bij de Frontoffice een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij zijn teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u op school meldt. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school (Frontoffice), telefoonnummer 046-4332820.. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan. Deze aanvraag wordt ingeleverd bij DLC, minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Do's en don'ts op social media

DO’S

-Iedereen respecteert elkaar en elkaars privacy. Zowel online als offline.
-We maken alleen maar gebruik van de smartphone/sociale media wanneer de docent hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-We vragen de ander ALTIJD om toestemming om foto’s en/of video’s te maken en/of te publiceren op het internet.
-Op het moment dat je een negatief bericht over de school, een medeleerling of over een docent kwijt wil, doe je dit bij je mentor, een teamleider of bij een vertrouwenspersoon binnen de school.
-Wij blijven onszelf, zowel online als offline en doen ons dus niet voor als iemand anders.
-Wij zijn ons er van bewust dat de informatie en foto’s die je deelt via sociale media nog voor onbepaalde tijd openbaar is. Ook nadat je de informatie of de foto hebt verwijderd.

DON'TS

-Ons taalgebruik is niet asociaal. Vloeken, pesten, roddelen, schelden, beledigen en bedreigen is verboden.
-Zonder toestemming maken wij geen gebruik van de smartphone/sociale media tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-Zonder toestemming van de ander maak je geen foto’s en video’s en publiceer je dit ook niet op het internet. Ook in het gebouw, tijdens de lessen en bij een onderwijsactiviteit is dit verboden. Tenzij het een opdracht is van een van de docenten en de ander hier ook toestemming voor geeft.
-We plaatsen geen negatieve berichten over een medeleerling, de school of een docent.
-We doen ons niet anders voor, zowel online als offline.
-Wij plaatsen geen berichten of foto’s die een ander kan kwetsen (pornografisch, racistisch, discriminerend of beledigend).Wanneer anderen dit wel plaatsen reageren wij hier ook niet op.

Gemist gesprek

Als iemand van school (docent, mentor, teamleider, coördinator, coach) naar huis belt en de voicemail niet inspreekt, bellen ouders de school soms terug met de opmerking ‘jullie hadden gebeld, was is er aan de hand?’. Uiteraard weet men op de administratie niet altijd wie dat geweest is. In dringende gevallen wordt er verschillende malen door school gebeld en is de teamleider altijd op de hoogte van wat er aan de hand is. Het nummer waarmee door school gebeld wordt, is 046-4332820.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Afwijkende lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de 'normale' lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende miniroosters aan:

normaal minirooster 1
1e uur 08.30 - 09.20 1e uur 08.30 - 09.10
2e uur 09.20 - 10.10 2e uur 09.10 - 09.50
3e uur 10.10 - 11.00 3e uur 09.50 - 10.30
PAUZE 11.00 - 11.25 PAUZE 10.30 - 10.55
4e uur 11.25 - 12.15 4e uur 10.55 - 11.35
5e uur 12.15 - 13.05 5e uur 11.35 - 12.15
PAUZE 13.05 - 13.35 6e uur 12.15 - 12.55
6e uur 13.35 - 14.25 pauze 12.55 - 13.25
7e uur 14.25 - 15.15 7e uur 13.25 - 14.05
8e uur 15.15 - 16.05 8e uur 14.05 - 14.45

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Momenteel vinden er geen (eendaagse)excursies plaats. Voorlopig geldt dit tot en met december 2020.

-indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor van uw kind.

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor de brugklas of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met of l.vallen@stichtinglvo.nl