Belangrijke informatie over H5

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Omdat er geen algemene ouderavond is vanwege coronamaatregelen, hebben we geprobeerd om de meest belangrijke zaken over H5 voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De mentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een overzicht van de e-mailadressen.

Klas mentor e-mailadres
H5A de heer M. Geenen m.geenen@stichtinglvo.nl
H5B mevrouw K. Sijben k.sijben@stichtinglvo.nl
H5C mevrouw S van Mierlo - Wijnands s.vanmierlo@stichtinglvo.nl
H5D mevrouw K. Steneker k.steneker@stichtinglvo.nl
H5E mevrouw J. Hermans j.hermans@stichtinglvo.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de heer Kuipers, de coördinator van de HAVO. U kunt een mail sturen naar  j.kuipers@stichtinglvo.nl of telefonisch contact opnemen met de Front Office van school via telefoonnummer 046-4332820 en dan wordt u doorverbonden.

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het beste via e-mail. Wacht bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het beste benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken. U kunt de mentoren mailen voor de mailadressen van de vakdocenten.

Daarnaast vinden er twee keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor aan de hand van gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.


U ontvangt van de mentor een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten wanneer en in welk lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
37 en 38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
4 en 5 voortganggesprek bijstellen doelen hoe gaat het tot nu toe?

Naast de mentorgesprekken, informeren wij u door middel van de SE-lijsten die de leerlingen na iedere SE-week uitgedeeld krijgen.

Via Somtoday kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen. Bij problemen met inloggen kunt u het beste een mail sturen naar somtoday@groenewald.nl 

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenewaldstein

Slaag- en zakregeling

Een leerling is geslaagd als voldaan wordt aan de volgende 4 eisen:

* Maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of Wiskunde.

* Gemiddeld 5,50 voor de centrale examens.

* Een voldoende voor het vak lichamelijke opvoeding (SOSEO).

* Alle vakken 6 of hoger, of:

  • Één 5 en de rest 6 of hoger.
  • Één 4 en gemiddeld tenminste 6,0.
  • Twee keer 5 of één 5 en één 4, maar gemiddeld tenminste 6,0.
  • Geen cijfer lager dan een 4.

Deze regeling is ook te vinden zijn in de digitale schoolgids op de website van de school.

De vakken zonder centraal examen (maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk) vormen samen 1 cijfer in het combinatiecijfer.

Een leerling heeft na iedere SE-week recht op 1 herkansing en mag daarbuiten vlak vóór de centrale examens 1 herexamen doen in de vakken van het combinatiecijfer.

U zal te zijner tijd meer informatie krijgen over de centrale examens.

Leerlingbegeleiding

Leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal, emotioneel of cognitief gebied, kunnen hiervoor terecht bij de coach, counsellor of vertrouwenspersoon. Aanmelding hiervoor gaat via de mentor en de teamleider.

Studiekeuze

Op H4 is al gestart met de studiekeuze voor na de HAVO. Er is door de mentor aandacht aan besteed tijdens de mentorlessen. Daarnaast heeft de leerling ook een persoonlijk (online) gesprek gehad met onze decaan.

Leerlingen worden nu gestimuleerd om (online) open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Hiervoor kunnen zij vrij regelen bij de teamleider.

Met vragen kunnen leerlingen altijd terecht bij de decaan in D009. 

Hieronder kunt u een filmpje over studiekeuze bekijken. Dit is nog gemaakt door onze voormalige decaan, Mw Stappers. Indien u nog vragen heeft,  kunt u contact opnemen met de mentor, de teamleider of onze nieuwe decaan, Mw Weber. U kunt haar mailen op: v.weber@stichtinglvo.nl 

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat is (om welke reden dan ook), haalt hij of zij bij de Front Office een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), dan meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij de teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u bij DLC meldt met het te-laat briefje voorzien van de handtekening van een ouder. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school via de Front Office, telefoonnummer 046-4332820. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan a.u.b. een half uurtje later nogmaals. U kunt uw zoon/dochter ook via de app van SOMtoday ziekmelden.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan of kan uw kind bij DLC komen halen. Deze aanvraag wordt minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is ingeleverd bij DLC. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen om een afspraak met de coördinator. U kunt hiervoor een mail sturen naar j.kuipers@stichtinglvo.nl U zal dan bericht krijgen of uw afspraak telefonisch, via Teams of op Groenewald plaats zal vinden. 

 

Voor vragen aan mentoren of vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de docent te benaderen voor het maken van een afspraak. Deze afspraak zal dan via Teams of telefonisch plaatsvinden. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor hoeft u niet te wachten tot de ouderavonden.

Lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de 'normale' lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende roosters aan:

normaal minirooster
1e uur 08.30 - 09.20 1e uur 08.30 - 09.10
2e uur 09.20 - 10.10 2e uur 09.10 - 09.50
3e uur 10.10 - 11.00 3e uur 09.50 - 10.30
PAUZE 11.00 - 11.25 PAUZE 10.30 - 10.50
4e uur 11.25 - 12.15 4e uur 10.50 - 11.30
5e uur 12.15 - 13.05 5e uur 11.30 - 12.10
PAUZE 13.05 - 13.35 PAUZE 12.10 - 12.40
6e uur 13.35 - 14.25 6e uur 12.40 - 13.20
7e uur 14.25- 15.15 7e uur 13.20 - 14.00
8e uur 15.15 16.05 8e uur 14.00 - 14.40

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de coördinator van uw zoon/dochter, de heer Kuipers (j.kuipers@stichtinglvo.nl).

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met j.kuipers@stichtinglvo.nl