Belangrijke informatie over H3

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Omdat er geen algemene ouderavond is vanwege coronamaatregelen, hebben we geprobeerd om de meest belangrijke zaken over H3 voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De mentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een overzicht van de e-mailadressen. 

Klas mentor e-mailadres
H3A de heer F. Meijers f.meijers@stichtinglvo.n
H3B mevrouw M. Kalfics m.kalfics@stichtinglvo.nl
H3C mevrouw I. Althof i.althof@stichtinglvo.nl
H3D mevrouw C. Meulenberg c.meulenberg@stichtinglvo.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de heer Kuipers, de coördinator van de havo. U kunt een mail sturen naar  p.vanaubel@stichtinglvo.nl of telefonisch contact opnemen met de Front Office van school via telefoonnummer 046-4332820 en dan wordt u doorverbonden.

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het beste via e-mail. Wacht bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het beste benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken. U kunt de mentoren mailen voor de mailadressen van de vakdocenten.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor aan de hand van gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

U ontvangt van de mentor een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten wanneer en hoe het gesprek plaatsvindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
37 en 38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
4 en 5 voortgangsgesprek bijstellen doelen hoe gaat het tot nu toe?
20 en 21 eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Naast de mentorsgesprekken, informeren wij u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via Somtoday kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen. Bij problemen met inloggen kunt u het beste een mail sturen naar somtoday@groenewald.nl 

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenewaldstein

Bevordering naar H4

De bevordering naar H4 komt als volgt tot stand:

* Er zijn 3 gelijke periodes met A-, B- en C-cijfers (weging 3, 2 en 1).

* Van ieder trimester telt het gemiddelde afgerond op een decimaal.

* Op het einde van het jaar zijn er 3 bevorderingsnormen waar de leerling aan moet voldoen:

  • Voor de 13 meetellende vakken niet meer dan 4 verliespunten.
  • Voor burgerschapsvorming een voldoende (v) of goed (g).
  • Gemiddeld minimaal 6,0 voor de vakken die op H4 gevolgd gaan worden en maximaal 3 verliespunten in ten hoogste 2 vakken en geen cijfer lager dan 4.
  • Maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De bevorderingsnormen zijn ook terug te vinden in de digitale schoolgids op de website van onze school. Uiteraard is de bevordering niet alleen afhankelijk van cijfers, maar ook inzet en motivatie spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk is het de docentenvergadering die beslist naar welke klas de leerling bevorderd wordt.

Leerlingbegeleiding

Leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal, emotioneel of cognitief gebied, kunnen hiervoor terecht bij de coach, counsellor of vertrouwenspersoon. Aanmelding hiervoor gaat via de mentor en de teamleider.

Profielkeuze naar H4

Op H3 moeten de leerlingen een profiel en vakken kiezen die zij in de bovenbouw willen gaan volgen. Hieronder kunt u een Powerpointpresentatie en een filmpje hierover bekijken. Deze zijn nog gemaakt door onze voormalige decaan, Mw Stappers. Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider van uw kind of met onze nieuwe decaan,  Mw Weber v.weber@stichtinglvo.nl.

Informatie keuzevakken

De meeste vakken geven informatie over de invulling van hun vak in de bovenbouw tijdens de lessen op H3. De leerlingen kunnen ook altijd meer informatie over een bepaald vak bij hun mentor krijgen.

Hieronder staat een stukje over het vak KUBV (kunst beeldende vorming) in de bovenbouw. Dit heeft namelijk een andere invulling dan het vak beeldende vorming in de onderbouw.

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat is (om welke reden dan ook), haalt hij of zij bij de Front Office een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.


Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), dan meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij de teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien er geen geldige reden is, dan geldt in principe dat hij of zij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u bij DLC meldt met het te-laat briefje voorzien van de handtekening van een ouder.

Bij herhaaldelijk te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school via de Front Office, telefoonnummer 046-4332820. Hou er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan a.u.b. een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan of kan uw kind bij DLC komen halen. Deze aanvraag wordt minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is ingeleverd bij DLC. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet altijd gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen op school hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social mediagedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen om een afspraak met de teamleider. U kunt hiervoor een mail sturen naar p.vanaubel@stichtinglvo.nl. U zal dan bericht krijgen of uw afspraak telefonisch, via Teams of op Groenewald plaats zal vinden. Wij verzoeken u met klem om vanwege coronamaatregelen niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan mentoren of vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de docent te benaderen voor het maken van een afspraak. Deze afspraak zal dan via Teams of telefonisch plaatsvinden. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor hoeft u niet te wachten tot de ouderavonden.

Lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de 'normale' lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende roosters aan:

normaal minirooster 1
1e uur 08.30 - 09.20 1e uur 08.30 - 09.10
2e uur 09.20 - 10.10 2e uur 09.10 - 09.50
3e uur 10.10 - 11.00 3e uur 09.50 - 10.30
PAUZE 11.00 - 11.25 PAUZE 10.30 - 10.55
4e uur 11.25 - 12.15 4e uur 10.55 - 11.35
5e uur 12.15 - 13.05 5e uur 11.35 - 12.15
PAUZE 13.05 - 13.35 PAUZE 12.15 - 12.55
6e uur 13.35 - 14.25 6e uur 12.55 - 13.25
7e uur 14.25 - 15.15 7e uur 13.25 - 14.05
8e uur 15.15 16.5 8e uur 14.05 - 14.45

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegeleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, de heer Kuipers (p.vanaubel@stichtinglvo.nl)

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met p.vanaubel@stichtinglvo.nl