Belangrijke informatie over Tl-4

Welkom ouder(s)/verzorger(s)-

Beste ouders en leerlingen hierbij de info voor dit schooljaar!

Om u wegwijs te maken zullen we op deze pagina de meest belangrijke zaken van dit leerjaar voor u op een rijtje zetten . Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

Hieronder een opsomming van de e-mailadressen. Houdt u er rekening mee dat het heel even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

e-mailadres
t4a j.dautzenberg@stichtinglvo.nl
t4b d.soudant@stichtinglvo.nl
t4c f.hoogewoning@stichtinglvo.nl
t4d e.hariot@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens alle mentoren en vakdocenten wensen we uw zoon/dochter een succesvol eindexamen jaar toe!

Anneke Jurien, teamleider vmbo-tl

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er minimaal 2 keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentor les voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en profielwerkstuk.
U ontvangt van de mentor een uitnodiging om een afspraak in te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
36 en 37 kennismakingsgesprek doelen stellen waar ga je aan werken dit schooljaar, hoe kom je tot een vervolgkeuze?
jan / feb profielwerkstuk bijstellen doelen hoe bereid ik me verder voor op het examen.
april mentor / leerling evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt er voor aanvang van het gesprek triage toegepast. Wij doen dit via www.covidtriage.nl

Omdat de parkeerplaats bij school te klein is en de straat erg smal is, wijzen wij u op de parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij de sporthal, bij het kerkhof en die bij het sportterrein van “de Ster”.

Via de Somtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Corona (maatregelen en regels)

Ook dit nieuwe schooljaar zullen we allemaal rekening moeten houden met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus. 

Ventilatie

De rol van ventilatie in scholen in relatie tot de mogelijke verspreiding van het coronavirus is regelmatig in het nieuws. We pakken de zorg voor ventilatie en luchtkwaliteit grondig op. Dat doen we zo.

 • Met ingang van het nieuwe schooljaar zorgt de school ervoor dat de ventilatie in het lokaal, indien mogelijk, op de hoogste stand staat.
 • De lokalen worden voor en tussen de lessen en tijdens de pauzes goed gelucht door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
 • Losse (zwenk)ventilatoren, mobiele airconditionings of zogenaamde recirculerende ventilatoren zullen niet meer worden gebruikt. We voorkomen daarmee dat er luchtstromen van persoon naar persoon ontstaan.
 • Ruimtes waarvan we de luchtkwaliteit niet kunnen garanderen, zullen we niet gebruiken.
 • Als school zorgen we voor een zorgvuldige controle van de ventilatiesystemen. Stichting LVO is momenteel in gesprek met o.a. installateurs, GGD en VO-raad om mogelijkheden te verkennen om de luchtkwaliteit optimaal te houden en waar nodig te verbeteren.

Door samen strikt de richtlijnen en afspraken over ventilatie na te leven, dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit.

Richtlijnen

Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of klachten hebben, volgen alle lessen op school volgens het rooster. Voor leerlingen is het niet nodig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden wel anderhalve meter afstand van elkaar. We vragen de leerlingen om wel anderhalve meter afstand te houden van docenten en andere medewerkers van school. 

We zijn op de hoogte van de landelijke discussie over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door oudere tieners. Totdat hier meer duidelijk over is, houden we ons aan de bovenstaande huidige richtlijnen van het RIVM. We houden ons voor wat betreft het dragen van mondkapjes ook aan de richtlijnen van het RIVM. Mondkapjes zijn niet verplicht op school. Leerlingen die liever wel een mondkapje dragen, mogen dat uiteraard doen.

Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Bij (verkoudheids)klachten of ziekte blijft uw kind thuis. Is er iemand uit het gezin ziek, dan blijft de leerling ook thuis.

Klachten en thuisblijfregels

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
  * Neusverkoudheid
  * Hoesten
  * Moeilijk ademen/benauwdheid
  * Verhoging of koorts
  * Plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Leerlingen die om bovenstaande redenen thuis moeten blijven kunnen op korte termijn onderwijs volgen via de studiewijzers in It’s Learning. Indien het langer duurt wordt door de coördinator/ teamleider afspraken met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) gemaakt.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag een van bovengenoemde klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Positief getest op Covid-19

 • Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van het leerling positief is getest voor Covid-19, moet de leerling 10 dagen thuisblijven. De leerling kan weer na school als iedereen in het huishouden klachtenvrij is.

Negatief getest op Covid-19

 • Een leerling die negatief getest is, mag daarna direct weer naar school.

Behoort een leerling tot een risicogroep? Of zijn er mensen in de directe omgeving die tot een risicogroep behoren? Neem dan contact op met de teamleider, de heer Heinemans (i.heinemans@stichtinglvo.nl).

We zorgen voor elkaar en daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken op het naleven van de richtlijnen op school en het gedrag dat hierbij hoort. We willen ouders dan ook vragen om, voordat de leerlingen weer de eerste dag naar school komen, met hun kinderen nog een keer te spreken over het belang van het naleven van alle voorschriften.

Het RIVM maakt een uitzondering voor de praktijklessen op het vmbo. Daar moet de afstand tussen leerlingen en volwassenen zo goed mogelijk worden gehandhaafd. Tijdens deze praktijklessen is de onderlinge afstand van anderhalve meter niet verplicht als dat door de lesomstandigheden niet mogelijk is. We rekenen bij deze situaties op ieders gezond verstand.

De branchevereniging voor de detailhandel maakt zich zorgen over de risico’s van grote groepen leerlingen in winkels tijdens te schoolpauzes. Om deze risico’s te beperken wordt verzocht om leerlingen tijdens de pauzes het schoolplein niet te laten verlaten om eten of drinken te kopen. Op Groenewald is het al niet toegestaan om tijdens tussenuren of pauzes het schoolterrein te verlaten. We zullen daar komend schooljaar strikter op toe zien. De drankautomaten/kantine zijn op school wel weer beschikbaar voor de leerlingen.

Quarantaine

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van kleurcodes. Iedereen die de afgelopen periode een land of gebied heeft bezocht met de kleurcode oranje of rood krijgt het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Voor leerlingen in thuisquarantaine betekent dit dat ze niet naar school gaan en ook niet op het schoolplein komen. Wel kunnen we deze leerlingen vragen om online/digitaal aan bepaalde vakken te werken. Meld thuisquarantaine op school bij de coördinator of teamleider van je afdeling.

Verzuim en leerplicht
Sinds 1 juli van dit jaar gaan alle leerlingen, met uitzondering van zieke leerlingen of leerlingen met klachten, weer naar school. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden bij de leerplichtambtenaar gemeld. Leerlingen die, vanwege het algemene gezondheidsbelang, in thuisquarantaine zitten worden niet gemeld.

In gesprek

We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) vragen zijn over de gang van zaken. We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor. Onze leerlingen zitten vaak vol goede ideeën en zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken op school, zodat we samen zorgen voor een prettige leeromgeving.

Privacy

Stichting LVO en Groenewald gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG/GDPR).
Gedurende het huidige schooljaar wordt tijdens diverse schoolevenementen regelmatig beeldmateriaal gemaakt: foto’s en/of film. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de school, in de schoolnieuwsbrief, de schoolkrant, het jaarboek en de schoolgids. Denk ook aan de sociale media van school zoals Facebook, Instagram, blogs, YouTube, WhatsApp, etc.

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. U kunt dit aangeven in SOMtoday.

Groenewald en Stichting LVO verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Groenewald en Stichting LVO zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal en persoonsgegevens door derden.

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Toetsing / SE cijfers

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen (SE) worden getoetst, de verdeling van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, alsmede de regels die aangeven op welke wijze het cijfer en de beoordeling voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand
komen.

De gehele regeling omtrent het PTA is terug te vinden op de Groenewald site. 

Van iedere afwijking van het PTA en iedere onregelmatigheid t.a.v. de uitvoering van het PTA dient terstond melding gemaakt te worden bij de directeur/inspectie daarbij worden ouders op de hoogte gesteld.

 

informatie PowerPoint

Via onderstaande link kunt u de PowerPoint zien met o.a. data van schoolexamens en centrale examen.

Ook vind u hier de info over de herkansingsregeling.

Tevens is er een link naar de inschrijvings-procedure naar het MBO, verzorgd door het decanaat.

Bevordering naar Havo 4

Zoals eerder vermeld zijn deze bevorderingsnormen terug te vinden in de digitale schoolgids op de website van onze school. 

een informatief filmpje over Havo is in de maak, u wordt geïnformeerd zodra dit op deze pagina toegevoegd is.

Om toegelaten te kunnen worden tot havo-4 neemt de adviescommissie in haar advies onderstaande punten als uitgangspunt.
• Het gemiddelde van alle eindexamencijfers samen is ten minste een 6,8. Met het gemiddelde eindexamencijfer wordt bedoeld het gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen, waarbij er gerekend wordt met niet-afgeronde cijfers.
• Het gegeven advies van de lesgevende docenten wordt betrokken bij het besluit tot toelating.
• De leerling heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 als eindcijfer behaald.
• Het gekozen profiel en vakkenpakket voor havo-4 dient aan te sluiten bij het gevolgde profiel en vakkenpakket van vmbo-t4.

Adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit de mentor van de leerling, de teamleiders van het vmbo en havo en de schooldecanen voor het vmbo en havo. Deze brengt een advies uit over de toelating tot havo-4 aan de directie. De directie neemt het definitieve besluit. Met de kandidaat volgt, waar nodig, een gesprek met de decaan en de teamleider voor het havo.

 

SOMtoday

U beschikt over een inlog van Somtoday op de bij ons bekende e-mailadressen. Met behulp van de bijbehorende ouderapp of via de browser op de computer kan men thuis cijfers, absentie en de digitale agenda inkijken. Op deze manier blijven ouders nog beter op de hoogte over de vorderingen die hun kind maakt. Meer informatie vindt u hier.

Lesuitval is soms pas vanaf 8 uur ’s morgens bekend. Geplande lesuitval wordt vanaf 16.00 uur op de dag voorafgaand in Zermelo (roosterapp) gezet. Qua roosterzaken is Zermelo (nog) leidend. Ouders ontvangen geen aparte inloggegevens voor Zermelo.

maar kunnen via de leerling account in Zermelo kijken.

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat in de les verschijnt (om welke reden dan ook), haalt hij bij de Frontoffice een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij zijn teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u op school meldt. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school (Frontoffice), telefoonnummer 046-4332820.. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan. Deze aanvraag wordt ingeleverd bij DLC, minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen en niet te bellen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Do's en don'ts op social media

DO’S

-Iedereen respecteert elkaar en elkaars privacy. Zowel online als offline.
-We maken alleen maar gebruik van de smartphone/sociale media wanneer de docent hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-We vragen de ander ALTIJD om toestemming om foto’s en/of video’s te maken en/of te publiceren op het internet.
-Op het moment dat je een negatief bericht over de school, een medeleerling of over een docent kwijt wil, doe je dit bij je mentor, een teamleider of bij een vertrouwenspersoon binnen de school.
-Wij blijven onszelf, zowel online als offline en doen ons dus niet voor als iemand anders.
-Wij zijn ons er van bewust dat de informatie en foto’s die je deelt via sociale media nog voor onbepaalde tijd openbaar is. Ook nadat je de informatie of de foto hebt verwijderd.

DON'TS

-Ons taalgebruik is niet asociaal. Vloeken, pesten, roddelen, schelden, beledigen en bedreigen is verboden.
-Zonder toestemming maken wij geen gebruik van de smartphone/sociale media tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-Zonder toestemming van de ander maak je geen foto’s en video’s en publiceer je dit ook niet op het internet. Ook in het gebouw, tijdens de lessen en bij een onderwijsactiviteit is dit verboden. Tenzij het een opdracht is van een van de docenten en de ander hier ook toestemming voor geeft.
-We plaatsen geen negatieve berichten over een medeleerling, de school of een docent.
-We doen ons niet anders voor, zowel online als offline.
-Wij plaatsen geen berichten of foto’s die een ander kan kwetsen (pornografisch, racistisch, discriminerend of beledigend).Wanneer anderen dit wel plaatsen reageren wij hier ook niet op.

Gemist gesprek

Als iemand van school (docent, mentor, teamleider, coördinator, coach) naar huis belt en de voicemail niet inspreekt, bellen ouders de school soms terug met de opmerking ‘jullie hadden gebeld, was is er aan de hand?’. Uiteraard weet men op de administratie niet altijd wie dat geweest is. In dringende gevallen wordt er verschillende malen door school gebeld en is de teamleider altijd op de hoogte van wat er aan de hand is. Het nummer waarmee door school gebeld wordt, is 046-4332820.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Afwijkende lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de 'normale' lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende miniroosters aan:

normaal minirooster 1 minirooster 2 minirooster 3
1e uur 08.30 - 09.20 1e uur 08.30 - 09.10 1e uur 08.30 - 09.10 1e uur 08.30 - 09.00
2e uur 09.20 - 10.10 2e uur 09.10 - 09.50 2e uur 09.10 - 09.50 2e uur 09.00 - 09.30
3e uur 10.10 - 11.00 3e uur 09.50 - 10.30 3e uur 09.50 - 10.30 3e uur 09.30 - 10.00
PAUZE 11.00 - 11.30 PAUZE 10.30 - 10.50 PAUZE 10.30 - 11.00 PAUZE 10.00 - 10.20
4e uur 11.30 - 12.20 4e uur 10.50 - 11.30 4e uur 11.00 - 11.40 4e uur 10.20 - 10.50
5e uur 12.20 - 13.10 5e uur 11.30 - 12.10 5e uur 11.40 - 12.20 5e uur 10.50 - 11.20
PAUZE 13.10 - 13.40 PAUZE 12.10 - 12.40 6e uur 12.20 - 13.00 PAUZE 11.20 - 11.50
6e uur 13.40 - 14.30 6e uur 12.40 - 13.20 6e uur 11.50 - 12.20
7e uur 14.30 - 15.20 7e uur 13.20 - 14.00 7e uur 12.20 - 12.50
8e uur 15.20 16.10 8e uur 14.00 - 14.40 8e uur 12.50 - 13.20

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegeleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via Wis-Collect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Momenteel vinden er geen (eendaagse)excursies plaats. Voorlopig geldt dit tot en met december 2020.

-indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider, mevr. Jurien (a.jurien@stichtinglvo.nl).

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor Tl-4 of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met a.jurien@stichtinglvo.nl