Belangrijke informatie over de KB2

Informatie Keuzevakken

DEADLINE DOORGEVEN KEUZEVAKKEN: 
uiterlijk maandag 21 juni 2021

De afgelopen dagen hebben de KB2 leerlingen op school informatie gekregen over de keuzevakken.
In KB3 en KB4 moeten de leerlingen in totaal 4 keuzevakken volgen, welke meetellen op hun diploma. 
Het 1e keuzevak gaat meteen volgend schooljaar beginnen en moet elke leerling volgen, namelijk het keuzevak EHBO. 

De resterende 3 keuzevakken zijn zelf te kiezen uit de 7 aangeboden keuzevakken. 
Informatie over de keuzevakken, de inrichting van de bovenbouw, het profiel Zorg & Welzijn en meer is in onderstaande PowerPoint terug te beluisteren. 
Zet het geluid aan en volg alle informatie samen met uw zoon/dochter vanaf de bank thuis. 

PowerPointpresentatie bovenbouw & keuzevakken

Hieronder vindt u de korte filmpjes met de informatie over de 7 keuzevakken. 

Keuzevak: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging 

Keuzevak: Welzijn, kind en jongeren

Keuzevak: Welzijn, volwassenen en ouderen

Keuzevak: Presentatie en styling

Keuzevak: Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Keuzevak: Techniek; bouwen vanaf de fundering

Keuze gemaakt? Hoe nu verder?

Als uw zoon/dochter weet welke 3 keuzevakken hij/zij wilt gaan kiezen, en u hiermee akkoord bent, kan de keuze doorgegeven worden. Uw zoon/dochter moet zich (op een computer of laptop, niet via een smartphone) aanmelden bij Zermelo. 
De keuze moet in Zermelo doorgegeven worden, via de inlog van uw zoon/dochter. Zorg ervoor dat dit tijdig gedaan word, want maandag 21 juni sluit Zermelo om dit door te geven!

De instructie hoe dit in te vullen is via Zermelo, staat hieronder in een korte instructie omschreven.  

DEADLINE DOORGEVEN KEUZEVAKKEN: 
uiterlijk maandag 21 juni 2021

 

 

 

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Wij zijn blij dat u voor Groenewald gekozen heeft en doen ons best om samen met u het beste uit uw kind te halen.

Om u snel wegwijs te maken op onze school hebben we geprobeerd de meest belangrijke zaken voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind.
De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De mentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een opsomming van de e-mailadressen.
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klas mentor e-mailadres
KB2A de heer R. Gröters r.groters@stichtinglvo.nl
KB2B de heer D. van Oppen d.vanoppen@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens beide KB2-mentoren wens ik u een prettig jaar op Groenewald.
L. (Linda) Vallen, coördinator KB
P. (Paul) van Aubel, laagcoördinator KB2-TL2

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
36, 37 en 38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
3, 4 en 5 voortgangsgesprek bijstellen doelen/terugkoppeling SAQI hoe gaat het tot nu toe?
22, 23 en 24 eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt er voor aanvang van het gesprek triage toegepast. Wij doen dit via www.covidtriage.nl

Omdat de parkeerplaats bij school te klein is en de straat erg smal is, wijzen wij u op de parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij de sporthal, bij het kerkhof en die bij het sportterrein van “de Ster”.

Verder informeren we u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via de SOMtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Doel van de brugklas

Aan het eind van dit jaar krijgt een leerling van ons advies over het meest geschikte schooltype (gymnasium, atheneum, of havo, vmbo-t, kader of basisberoepsgerichte leerweg). Dit advies komt meestal overeen met het advies van de basisscholen.

De overgangsnormen worden vanaf 1 oktober 2020 definitief en staan vermeld in de digitale schoolgids die te vinden is op de website van school (www.groenewald). Ook zijn ze hier te vinden.

Corona (maatregelen en regels)

Ook dit nieuwe schooljaar zullen we allemaal rekening moeten houden met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus. 

Ventilatie

De rol van ventilatie in scholen in relatie tot de mogelijke verspreiding van het coronavirus is regelmatig in het nieuws. We pakken de zorg voor ventilatie en luchtkwaliteit grondig op. Dat doen we zo.

 • Met ingang van het nieuwe schooljaar zorgt de school ervoor dat de ventilatie in het lokaal, indien mogelijk, op de hoogste stand staat.
 • De lokalen worden voor en tussen de lessen en tijdens de pauzes goed gelucht door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
 • Losse (zwenk)ventilatoren, mobiele airconditionings of zogenaamde recirculerende ventilatoren zullen niet meer worden gebruikt. We voorkomen daarmee dat er luchtstromen van persoon naar persoon ontstaan.
 • Ruimtes waarvan we de luchtkwaliteit niet kunnen garanderen, zullen we niet gebruiken.
 • Als school zorgen we voor een zorgvuldige controle van de ventilatiesystemen. Stichting LVO is momenteel in gesprek met o.a. installateurs, GGD en VO-raad om mogelijkheden te verkennen om de luchtkwaliteit optimaal te houden en waar nodig te verbeteren.

Door samen strikt de richtlijnen en afspraken over ventilatie na te leven, dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit.

Richtlijnen

Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of klachten hebben, volgen alle lessen op school volgens het rooster. Voor leerlingen is het niet nodig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden wel anderhalve meter afstand van elkaar. We vragen de leerlingen om wel anderhalve meter afstand te houden van docenten en andere medewerkers van school. 

We zijn op de hoogte van de landelijke discussie over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door oudere tieners. Totdat hier meer duidelijk over is, houden we ons aan de bovenstaande huidige richtlijnen van het RIVM. We houden ons voor wat betreft het dragen van mondkapjes ook aan de richtlijnen van het RIVM. Mondkapjes zijn niet verplicht op school. Leerlingen die liever wel een mondkapje dragen, mogen dat uiteraard doen.

Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Bij (verkoudheids)klachten of ziekte blijft uw kind thuis. Is er iemand uit het gezin ziek, dan blijft de leerling ook thuis.

Klachten en thuisblijfregels

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
  * Neusverkoudheid
  * Hoesten
  * Moeilijk ademen/benauwdheid
  * Verhoging of koorts
  * Plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Leerlingen die om bovenstaande redenen thuis moeten blijven kunnen op korte termijn onderwijs volgen via de studiewijzers in It’s Learning. Indien het langer duurt wordt door de coördinator/ teamleider afspraken met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) gemaakt.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag een van bovengenoemde klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Positief getest op Covid-19

 • Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van het leerling positief is getest voor Covid-19, moet de leerling 10 dagen thuisblijven. De leerling kan weer na school als iedereen in het huishouden klachtenvrij is.

Negatief getest op Covid-19

 • Een leerling die negatief getest is, mag daarna direct weer naar school.

Behoort een leerling tot een risicogroep? Of zijn er mensen in de directe omgeving die tot een risicogroep behoren? Neem dan contact op met de teamleider, de heer Heinemans (i.heinemans@stichtinglvo.nl).

We zorgen voor elkaar en daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken op het naleven van de richtlijnen op school en het gedrag dat hierbij hoort. We willen ouders dan ook vragen om, voordat de leerlingen weer de eerste dag naar school komen, met hun kinderen nog een keer te spreken over het belang van het naleven van alle voorschriften.

Het RIVM maakt een uitzondering voor de praktijklessen op het vmbo. Daar moet de afstand tussen leerlingen en volwassenen zo goed mogelijk worden gehandhaafd. Tijdens deze praktijklessen is de onderlinge afstand van anderhalve meter niet verplicht als dat door de lesomstandigheden niet mogelijk is. We rekenen bij deze situaties op ieders gezond verstand.

De branchevereniging voor de detailhandel maakt zich zorgen over de risico’s van grote groepen leerlingen in winkels tijdens te schoolpauzes. Om deze risico’s te beperken wordt verzocht om leerlingen tijdens de pauzes het schoolplein niet te laten verlaten om eten of drinken te kopen. Op Groenewald is het al niet toegestaan om tijdens tussenuren of pauzes het schoolterrein te verlaten. We zullen daar komend schooljaar strikter op toe zien. De drankautomaten/kantine zijn op school wel weer beschikbaar voor de leerlingen.

Quarantaine

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van kleurcodes. Iedereen die de afgelopen periode een land of gebied heeft bezocht met de kleurcode oranje of rood krijgt het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Voor leerlingen in thuisquarantaine betekent dit dat ze niet naar school gaan en ook niet op het schoolplein komen. Wel kunnen we deze leerlingen vragen om online/digitaal aan bepaalde vakken te werken. Meld thuisquarantaine op school bij de coördinator of teamleider van je afdeling.

Verzuim en leerplicht
Sinds 1 juli van dit jaar gaan alle leerlingen, met uitzondering van zieke leerlingen of leerlingen met klachten, weer naar school. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden bij de leerplichtambtenaar gemeld. Leerlingen die, vanwege het algemene gezondheidsbelang, in thuisquarantaine zitten worden niet gemeld.

In gesprek

We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) vragen zijn over de gang van zaken. We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor. Onze leerlingen zitten vaak vol goede ideeën en zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken op school, zodat we samen zorgen voor een prettige leeromgeving.

Privacy

Stichting LVO en Groenewald gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG/GDPR).
Gedurende het huidige schooljaar wordt tijdens diverse schoolevenementen regelmatig beeldmateriaal gemaakt: foto’s en/of film. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de school, in de schoolnieuwsbrief, de schoolkrant, het jaarboek en de schoolgids. Denk ook aan de sociale media van school zoals Facebook, Instagram, blogs, YouTube, WhatsApp, etc.

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. U kunt dit aangeven in SOMtoday.

Groenewald en Stichting LVO verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Groenewald en Stichting LVO zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal en persoonsgegevens door derden.

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Bevordering naar klas 2

Zoals eerder vermeld zijn de bevorderingsnormen terug te vinden in de digitale schoolgids op de website van onze school. Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van cijfers, maar ook inzet en interesse spelen hierbij een belangrijke rol. het eindcijfer komt tot stand door het afgeronde gemiddelde van de drie periodecijfers. Alle drie de periodes tellen even zwaar mee (en dus niet alleen de laatste periode).
Deze bevorderingsnormen zijn veranderd t.o.v. vier jaar geleden (TK/HT/AH/GA); NST telt mee bij de hoofdvakken. Uiteindelijk is het de docentenvergadering die beslist naar welke onderwijssoort een leerling bevorderd wordt .

Organisatie

Op dit moment heeft onze school 14 brugklassen: 2 kader/basis, 3 theoretisch/kader, 4 havo/theoretisch, 3 atheneum/havo en 2 gymnasium/atheneum: in totaal 329 leerlingen.
Leerlingen zijn ingedeeld op grond van de adviezen van de basisscholen. De school bestaat uit iets minder dan 1500 leerlingen.

Toetsing en rapportage

De leerlingen in de brugklassen worden zeer regelmatig getoetst door de eigen leerkrachten. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke toetsen: voor Kerstmis, Pasen en voor de zomervakantie. Er wordt onderscheid (in weging) gemaakt tussen A-, B- en C-werken. Wanneer de leerling precies een rapport ontvangt, kunt u terugvinden in de schoolgids bij het jaaroverzicht. 

Daarnaast vindt er toetsing via CITO plaats. Groenewald is in schooljaar 2015/2016 in de brugklas gestart met genormeerde toetsen van het Cito Volgsysteem. Dit systeem bestaat uit toetsen voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met deze toetsen volgen wij de resultaten van uw kind op de voet.

Deze toetsen zijn niet vergelijkbaar met CITO-toetsen van de basisschool. Ook kunnen wij deze toetsresultaten vergelijken met die van andere leerlingen in het land.

De school kan uw kind zo beter begeleiden, helpen als dat nodig is en een goed schooladvies geven. Hierover krijgen de ouders een terugkoppeling. De volgende onderdelen worden rond week 38 getoetst:

Nederlands Engels rekenen/wiskunde
leesvaardigheid leesvaardigheid
woordenschat woordenschat
taalverzorging taalverzorging

SOMtoday

U ontvangt binnenkort (of heeft wellicht al ontvangen) een mail van Somtoday op de bij ons bekende e-mailadressen. In deze mail staan de inloggegevens voor ouder(s)/verzorger(s).. Met behulp van de bijbehorende ouderapp of via de browser op de computer kan men thuis cijfers, absentie en digitale agenda inkijken. Op deze manier blijven ouders nog beter op de hoogte over de vorderingen die hun kind maakt. Meer informatie vindt u hier.
Leerlingen ontvangen in de introductieweek hun inloggegevens voor de leerlingportal.
Lesuitval soms pas vanaf 8 uur ’s morgens bekend is. Geplande lesuitval wordt vanaf 16.00 uur op de dag voorafgaand in Zermelo (roosterapp) gezet. Qua roosterzaken is Zermelo (nog) leidend, maar op termijn is het de bedoeling dat het rooster in Somtoday leidend is. Ouders ontvangen geen aparte inloggegevens voor Zermelo.

Begeleiding in de brugklas

In de brugklassen kennen we verschillende soorten begeleiding:

*Studielessen
In de brugklassen worden studielessen gegeven. Deze zijn bedoeld om de leerling vertrouwd te maken met een goede studie-aanpak (Plenda) en de noodzakelijke studievaardigheden te ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van de website www.studievaardigheden-groenewald.nl. De studielessen worden gegeven door de mentor en vinden het hele schooljaar iedere week gedurende een ingeplande mentorles plaats.

*Plenda
Leren=plannen. Zowel in de brugklassen als de tweede klassen werken wij met de Plenda om de leerlingen beter te leren plannen. Gebruik van deze Plenda is verplicht. De leerling ontvangt deze Plenda kosteloos via school. De Plenda is leidend als het gaat om huiswerk. Ook leerlingen die nu goede resultaten halen of vinden dat ze goed kunnen plannen, blijken vaak in de bovenbouw vast te lopen en het eerste wat ze dan zeggen is dat ze nooit goed hebben leren plannen.  Meer informatie over de Plenda vindt u hier

*SAQI (School Attitude Questionnaire Internet)
Omstreeks de herfstvakantie vullen alle brugklasleerlingen via de computer een vragenlijst in. Deze geeft een goed inzicht in de motivatie en de studiehouding van de leerling, maar ook van zijn sociaal en emotioneel welbevinden. Voor de mentor is het een waardevol hulpmiddel bij de persoonlijke begeleiding van de leerling. Belangrijke zaken worden met u besproken. Meer informatie over de SAQI (digitale School VragenLijst) vindt u hier.
*Faalangstreductietraining
De resultaten van de SAQI vormen ook een van de uitgangspunten bij het opsporen van faalangst bij de leerling. Een wisselend aantal brugklassers blijkt daar last van te hebben in een zodanige mate, dat een faalangstreductietraining wenselijk is. Met de betreffende ouder(s)/verzorgers en leerlingen wordt te zijner tijd contact opgenomen.
*Dyslexie/dyscalculie
Soms is dyslexie reeds geconstateerd op de basisschool. Met deze leerlingen en diegenen bij wie alsnog enige vorm van dyslexie wordt vastgesteld, zal in overleg een op de leerling toegesneden plan van aanpak worden opgesteld (zie Hulpmiddelenbeleid in de schoolgids). Veelal wordt hiervoor de hulp ingeroepen van externe deskundigen.
NB: de ouders van kinderen met een dyslexieverklaring ontvangen een uitnodiging voor een aparte informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatie bijeenkomst, verzorgd door onze contactpersoon dyslexie mevrouw Van Nispen, ontvangt u allerlei belangrijke informatie over de faciliteiten die we aanbieden en kunt u terecht met al uw vragen.

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat in de les verschijnt (om welke reden dan ook), haalt hij bij de Frontoffice een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij zijn teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u op school meldt. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school (Frontoffice), telefoonnummer 046-4332820.. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan. Deze aanvraag wordt ingeleverd bij DLC, minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Mobiele telefoons/social media/pesten

Klassenapps kunnen handig zijn, maar blijken in de praktijk niet gebruikt te worden voor hetgeen ze eigenlijk bedoeld zijn. School controleert de inhoud van deze appgroepen niet. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen mogen momenteel hun telefoon alleen gebruiken in de gang, overblijfruimtes en op de pauzeplekken. Bellen is alleen toegestaan buiten het gebouw. Tijdens de lessen staat de telefoon uit (tenzij de docent anders bepaalt). Dit om verstoring van de les te voorkomen. We verzoeken ouders gedurende een schooldag zo weinig mogelijk met hun kind te appen, zeker tijdens lestijden. Ook vragen we ouders regelmatig het social media-gedrag van hun kind ter sprake te brengen en desnoods te controleren/begeleiden. Verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Pestgedrag vindt tegenwoordig voornamelijk online plaats (en buiten schooltijd).

Als ouder/verzorger merkt u vaak het eerst thuis dat uw kind wellicht mikpunt is van pesterijen. Neem bij (vermoeden van) pesten (ook als het andere leerlingen betreft) altijd contact op met school. Samen zoeken wij naar een oplossing voor het probleem en gaan wij in gesprek met betrokken leerlingen.

Do's en don'ts op social media

DO’S

-Iedereen respecteert elkaar en elkaars privacy. Zowel online als offline.
-We maken alleen maar gebruik van de smartphone/sociale media wanneer de docent hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-We vragen de ander ALTIJD om toestemming om foto’s en/of video’s te maken en/of te publiceren op het internet.
-Op het moment dat je een negatief bericht over de school, een medeleerling of over een docent kwijt wil, doe je dit bij je mentor, een teamleider of bij een vertrouwenspersoon binnen de school.
-Wij blijven onszelf, zowel online als offline en doen ons dus niet voor als iemand anders.
-Wij zijn ons er van bewust dat de informatie en foto’s die je deelt via sociale media nog voor onbepaalde tijd openbaar is. Ook nadat je de informatie of de foto hebt verwijderd.

DON'TS

-Ons taalgebruik is niet asociaal. Vloeken, pesten, roddelen, schelden, beledigen en bedreigen is verboden.
-Zonder toestemming maken wij geen gebruik van de smartphone/sociale media tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten.
-Zonder toestemming van de ander maak je geen foto’s en video’s en publiceer je dit ook niet op het internet. Ook in het gebouw, tijdens de lessen en bij een onderwijsactiviteit is dit verboden. Tenzij het een opdracht is van een van de docenten en de ander hier ook toestemming voor geeft.
-We plaatsen geen negatieve berichten over een medeleerling, de school of een docent.
-We doen ons niet anders voor, zowel online als offline.
-Wij plaatsen geen berichten of foto’s die een ander kan kwetsen (pornografisch, racistisch, discriminerend of beledigend).Wanneer anderen dit wel plaatsen reageren wij hier ook niet op.

Gemist gesprek

Als iemand van school (docent, mentor, teamleider, coördinator, coach) naar huis belt en de voicemail niet inspreekt, bellen ouders de school soms terug met de opmerking ‘jullie hadden gebeld, was is er aan de hand?’. Uiteraard weet men op de administratie niet altijd wie dat geweest is. In dringende gevallen wordt er verschillende malen door school gebeld en is de teamleider altijd op de hoogte van wat er aan de hand is. Het nummer waarmee door school gebeld wordt, is 046-4332820.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Afwijkende lesrooster

Het komt soms voor dat we door omstandigheden afwijken van de 'normale' lestijden. We spreken dan van een minirooster. Hieronder treft u de verschillende miniroosters aan:

normaal minirooster 1 minirooster 2 minirooster 3
1e uur 08.30 - 09.20 1e uur 08.30 - 09.10 1e uur 08.30 - 09.10 1e uur 08.30 - 09.00
2e uur 09.20 - 10.10 2e uur 09.10 - 09.50 2e uur 09.10 - 09.50 2e uur 09.00 - 09.30
3e uur 10.10 - 11.00 3e uur 09.50 - 10.30 3e uur 09.50 - 10.30 3e uur 09.30 - 10.00
PAUZE 11.00 - 11.30 PAUZE 10.30 - 10.50 PAUZE 10.30 - 11.00 PAUZE 10.00 - 10.20
4e uur 11.30 - 12.20 4e uur 10.50 - 11.30 4e uur 11.00 - 11.40 4e uur 10.20 - 10.50
5e uur 12.20 - 13.10 5e uur 11.30 - 12.10 5e uur 11.40 - 12.20 5e uur 10.50 - 11.20
PAUZE 13.10 - 13.40 PAUZE 12.10 - 12.40 6e uur 12.20 - 13.00 PAUZE 11.20 - 11.50
6e uur 13.40 - 14.30 6e uur 12.40 - 13.20 6e uur 11.50 - 12.20
7e uur 14.30 - 15.20 7e uur 13.20 - 14.00 7e uur 12.20 - 12.50
8e uur 15.20 16.10 8e uur 14.00 - 14.40 8e uur 12.50 - 13.20

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Momenteel vinden er geen (eendaagse)excursies plaats. Voorlopig geldt dit tot en met december 2020.

-indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, de heer Heinemans (i.heinemans@stichtinglvo.nl).

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor de brugklas of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met i.heinemans@stichtinglvo.nl