Belangrijke informatie over VWO 6

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

 

Om u snel wegwijs te maken op onze school en het laatste jaar hebben we geprobeerd de meest belangrijke zaken voor u op een rij te zetten op deze pagina. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

De mentoren zijn het makkelijkst te benaderen via de mail. Hieronder een opsomming van de e-mailadressen. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klas mentor e-mailadres
V6M Mevr Stals s.stals@stichtinglvo.nl
V6N Dhr R Hoogervorst r.hoogervorst@stichtinglvo.nl
V6G Mevr L Frenken l.frenken@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

 

 

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten in welke lokaal het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
36 en 37 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
3 en 4 voortgangsgesprek bijstellen doelen/terugkoppeling SAQI hoe gaat het tot nu toe?
22 en 23 eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

 

Omdat de parkeerplaats bij school te klein is en de straat erg smal is, wijzen wij u op de parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij de sporthal, bij het kerkhof en die bij het sportterrein van “de Ster”.

Verder informeren we u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via de Somtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Privacy

Stichting LVO en Groenewald gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en het beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG/GDPR).
Gedurende het huidige schooljaar wordt tijdens diverse schoolevenementen regelmatig beeldmateriaal gemaakt: foto’s en/of film. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de school, in de schoolnieuwsbrief, de schoolkrant, het jaarboek en de schoolgids. Denk ook aan de sociale media van school zoals Facebook, Instagram, blogs, YouTube, WhatsApp, etc.

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. U kunt dit aangeven in SOMtoday.

Groenewald en Stichting LVO verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Groenewald en Stichting LVO zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal en persoonsgegevens door derden.

Richtlijnen sociale media

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van andere leerlingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij dienen zich bewust te zijn dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of docenten) mogen delen of openbaar maken. Op alle scholen van LVO geldt het Protocol Sociale Media. Dit protocol treft u hier aan.

Belangrijke informatie over het eindexamenjaar

Op de website van examenblad vind je het examenrooster van dit schooljaar.

In de jaarkalender van Groenewald vind je alle belangrijke data betreffende dit jaar, hou deze kalender in de gaten ivm wijzigingen.

De corona maatregelen zorgen voor een ander examenjaar, U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Organisatie

Op dit moment heeft onze school 13 klassen op VWO: 3 klassen VWO 2, 3 klassen VWO 3, 2 klassen VWO 4, 2 klassen VWO 5 en 3 klassen VWO 6.  De school bestaat uit iets minder dan 1500 leerlingen.

SOMtoday

SOM TODAY is het systeem waarin wij de voortgang van leerlingen wordt bijgehouden.Met behulp van de bijbehorende ouderapp of via de browser op de computer kan men thuis cijfers, absentie en digitale agenda inkijken. Op deze manier blijven ouders nog beter op de hoogte over de vorderingen die hun kind maakt. Meer informatie vindt u hier.

Lesuitval soms pas vanaf 8 uur ’s morgens bekend is. Geplande lesuitval wordt vanaf 16.00 uur op de dag voorafgaand in Zermelo (roosterapp) gezet. Qua roosterzaken is Zermelo (nog) leidend, maar op termijn is het de bedoeling dat het rooster in Somtoday leidend is. Ouders ontvangen geen aparte inloggegevens voor Zermelo.

Slaag - zak regeling

Een leerling is geslaagd als voldaan wordt aan de volgende 4 eisen:

* Maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of Wiskunde.

* Gemiddeld 5,5 voor de centrale examens.

* Een voldoende voor het vak lichamelijke opvoeding (SOSEO).

* Alle vakken 6 of hoger, of:

  • Één 5 en de rest 6 of hoger.
  • Één 4 en gemiddeld tenminste 6,0.
  • Twee keer 5 of één 5 en één 4, maar gemiddeld tenminste 6,0.
  • Geen cijfer lager dan een 4.

Deze regeling is ook te vinden zijn in de digitale schoolgids op de website van de school.

De vakken zonder centraal examen (maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk) vormen samen 1 cijfer in het combinatiecijfer.

Een leerling heeft na iedere SE-week recht op 1 herkansing en mag daarbuiten vlak vóór de centrale examens 1 herexamen doen in de vakken van het combinatiecijfer.

U zal te zijner tijd meer informatie krijgen over de centrale examens.

Te laat-komen

Indien een leerling ’s morgens te laat in de les verschijnt (om welke reden dan ook), haalt hij bij de Frontoffice een te laat-briefje. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.
Indien de leerling een geldige reden heeft om te laat in de les te komen (bv. na een bezoek aan huisarts), meldt de leerling zich dezelfde dag nog bij zijn teamleider. In overleg met de teamleider wordt bekeken of het inderdaad een geldige reden is. Indien een leerling zich niet bij de teamleider meldt of indien hij geen geldige reden heeft geldt in principe dat hij zich de eerstvolgende schooldag om 8.00u op school meldt. Bij herhaald te laat komen gaat er een bericht naar de ouder(s)/verzorger(s). Ook wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldige afwezigheid door ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afwezigheid/ziekte/verlof

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet naar school kan komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan school (Frontoffice), telefoonnummer 046-4332820.. Houdt u er rekening mee dat het telefonisch erg druk kan zijn tussen 8.00-9.00 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, probeer het dan een half uurtje later nogmaals.

Heeft uw kind langer dan een halve dag verlof nodig (om welke reden dan ook), dan vult u een verlofaanvraag in. Dit formulier treft u hier aan. Deze aanvraag wordt ingeleverd bij DLC, minimaal een week voor de dag waarop het verlof nodig is. Houd er rekening mee dat een verlofaanvraag ook afgewezen kan worden.

Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Studiekeuze

Om een goede studiekeuze te maken is het noodzakelijk om veel informatie in te winnen over de vervolgstudies.

Het volgen van online proefstudeer momenten is dan ook aan te bevelen. Zou dit tijdens de reguliere lessen vallen dan kan hiervoor vrij gevraagd worden bij de afdelingsleider.

Voor gesprekken over de studiekeuze verwijs ik jullie naar de decaan.

In het onderstaande fimpje licht mevr Stappers nog een aantal studiekeuzes toe.

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleidingscentra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via WisCollect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-Momenteel vinden er geen (eendaagse)excursies plaats. Voorlopig geldt dit tot en met december 2020.

-indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, mevr T. Beij(t.beij@stichtinglvo.nl).

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor de VWO 2 of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met t.beij@stichtinglvo.nl